Проф. д.н. Севдалина Димитрова
Преподавател по "Теория на счетоводството", "Счетоводство на аграрния сектор", "Счетоводство в туристическия сектор" и "Бизнес анализ"

Проф. дфн Лъчезар Андреев
Преподавател по "Психология на управлението" и "Икономическа психология"

Проф. дин Никола Вълчев
Преподавател по "Аграрна икономика", "Стратегическо управление", "Национална и регионална аграрна политика" и "Икономика и управление на кооперациите"

Проф. дпн. Байко Байков
Преподавател по "Стопанска история"

Проф. д-р Велико Великов
Преподавател по "Туристическа анимация", "Екскурзоводство", "Въведение в туризма" и "Технология на екскурзоводското обслужване"

Проф. д-р Константин Цветков
Преподавател по "Информатика", "Информационни системи и технологии" и "Управление на проекти"

Проф. д-р Иван Марков
Преподавател по "Туристически ресурси", "Алтернативни видове туризъм" и "География на туризма"

Проф. дюн Георги Стефанов
Преподавател по "Основи на правото" и "Търговско право"

Проф. д-р Марияна Божинова
Преподавател по "Туристическа, агентска и транспортна дейност"

Проф. д-р Мариана Асенова
Преподавател по "Банково дело", "Финансови пазари", "Финанси" и "Фондови борси"Проф. д-р Тихомир Трифонов
Преподавател по "Математика", "Електронна търговия" и "Статистика"

Доц. д-р Петър Петров
Преподавател по "Икономически теории" и "Теория и практика на кооперациите"

Доц. д-р Ваня Банабакова
Преподавател по "Маркетинг", "Агромаркетинг", "Стопанска логистика" и "Туристически пазари"

Доц. д-р Ваня Цонкова
Преподавател по "Валутни операции в туризма", "Статистика", "Финанси на фирмата" и "Банково дело"

Доц. д-р Венцислав Статев
Преподавател по "Икономика на туризма" и "Селски и екологичен туризъм"

Доц. д-р Недко Минчев
Преподавател по "Планиране и прогнозиране", "Стратегическо управление", "Предприемачество" и "Основи на управлението"

Доц. д-р Илиян Матеев
Преподавател по  "Регионални пазари и международни търговски операции"

Доц. д-р Иванка Йонова
Преподавател по "Микроикономика", "Макроикономика" и "Борси и борсови операции"

Доц. д-р Красимир Левков
Преподавател по "Геоикономика"  и "Ресторантьорство"

Доц. д-р Пламен Лаков
Преподавател по "Хотелиерство" и "Туристическа политика на България"

Доц. д-р Димитър Якимов
Преподавател по "Агроекология", "Биотехнологии" и "Биологично земеделие"

Доц. д-р Бисер Кръстев
Преподавател по "Банков анализ", "Банков маркетинг", " и "Финансов анализ"

Доц. д-р Георги Георгиев
Преподавател по "Банков мениджмънт", "Управление на банковия риск"

Доц. д-р Добринка Златева
Преподавател по "Международна икономика"
Доц . д-р Емил Стоянов
Преподавател по „Основи на Европейския съюз“

Доц. д-р Венета Христова
Преподавател по „Управление на екипи“

Доц. д-р Марин Суванджиев
Преподавател по "Растениевъдни технологии", "Основи на земеделието"

Доц. д-р Волфганг Люпке
Преподавател по "Животновъдни технологии"

Доц. д-р Ивайло Алексиев
Преподавател по "Социална психология", "Управление на човешките ресурси",  "Организационно поведение" и "Туристическо поведение"

Гл. ас. Петър Петков
Преподавател по  "Икономически теории"

Гл. ас. Антон Ганчев
Преподавател по "Стандарти и системи за управление"

Гл. ас. д-р Мария Врачовска
Преподавател по "Инвестиции"

Преп. Стефан Петров
Преподавател по „Английски език“